Öppet

English

öppettider/Vistelsetider

För närvarande har Kidzateljé öppet mellan kl. 07:00-17:00 måndag till fredag.

Öppettiderna kan variera beroende på begärda tider från våra aktuella föräldrar/vårdnadshavare. Eftersom vi följer Gävle Kommuns ramverk angående öppettider så kan vi utöka tiderna till 06:30 och 18:30 måndag-fredag om behov finns. Barnomsorgen beror på de aktuella arbets-/studietiderna samt restid till och från Kidzateljé.

För arbetssökande

Arbetssökande har rätt till 25 timmar i veckan mellan 09:00-14:00 eller enligt överenskommelse.

Syskonfödsel

Att få ett syskon är alltid spännande och utmanande. Vi på Kidzatelje uppmuntrar våra föräldrar att under de första tio dagarna låta barnet gå normal arbetstid. Därefter har det äldre syskonet rätt att närvara 20 timmar i veckan mellan kl.09:00 – 15:00 och i överenskommelse mellan förskola och förälder.

Stängt för semester, helg och planering

Förskolan håller stängt under juli månad och 4 dagar för planering under året. Med det sagt är reglerna att Kidzateljé vid behov ska ordna med annan omsorg. Vänligen meddela oss innan sista veckan i mars, så att vi kan vidta lämpliga åtgärder.

Förutom Juli månad och 4 planeringsdagar är Kidzateljé stängt alla helgdagar/röda dagar.

Alternativ barnomsorg

Under semesterstängning vi har ingen möjlighet att ordna alternativ barnomsorg i dagsläget.

När grundskolan håller stängt för sommarledighet gäller tiderna kl. 08:00-11:00, 5 dagar i veckan för föräldralediga.

Avgift/Taxa

Kidzateljé följer kommunens maxtaxa.

Avgiften gäller innehavande månad och skall vara Kidzateljé tillhanda senast sista vardagen i månaden.

Den som försummar att betala avgiften riskerar att förlora platsen. Avgift tas även ut för inskolningsperioden och under sommar stängning.

Inkomstuppgift ska lämnas

Tänk på att inkomstuppgift ska lämnas till oss innan barnet påbörjar sin daghemsplats hos oss. Lämnas ingen inkomstuppgift tas automatiskt maxtaxa ut.

Sjukdom

Vid sjukdom ska barnet stanna hemma, barnets allmäntillstånd styr alltid sjukdomsbilden av barnet.

Tänk på att det är ett högt tempo på förskolan och går inte att jämföra med hur ni har det hemma där barnet kan få lugn och ro. Om barnets allmäntillstånd försämras under dagen, och vi märker att barnet inte mår bra, kontaktar vi er. Då ska det alltid finnas möjlighet att hämta barnet. Därför är det viktigt att vi har aktuella nummer till er föräldrar.

Magsjuka

Efter magsjuka ska barnet ha varit kräk- och diarréfri i minst 48 timmar (OBS! gäller alla i familjen).

Feber

Har barnet feber ska det stanna hemma minst 1 feberfri dag.

Penicillin

Vid intag av penicillin ska barnet stanna hemma 2 dagar. Den tredje dagen är barnet välkommen till verksamheten, förutsatt att barnet är friskt och orkar delta i aktiviteterna.

Ska penicillin eller annan utskriven medicin ges av personal ska ett avtal undertecknas.

Opening hours/ visiting hours

Currently Kidzateljé is open between 07.00-17.00 Monday to Friday. These opening hours varies depending on the requested hours by our current parents/guardians.

However we comply with Gävle municipal rules on opening hours between 06:30-18:30 Monday-Friday if need be. Childcare services depends on the actual working/studying hours plus commuting time to and from Kidzateljé.

In between jobs/ unemployed

Job seekers are entitled to 25 hours a week between 09:00-14:00.

Birth of a sibling and during your parental leave

Sibling’s birth is both exiting and challenging, keeping in mind children’s rights we at Kidzateljé encourage our parents to leave their toddlers normal working hours for the first 10 working days. After that the older sibling has the right to attend 20 hours a week between 9:00-15:00 based on a mutual agreement between Kidzateljé and parent/guardian.

Closed for vacation, weekend and planning

We close during the month of July and 4 days for planning during the year. That being said the rules are that Kidzateljé should make arrangements if needed with other childcare centre. Please let us know before the last week of march advance, so that we can take appropriate measures.

Apart from The month of July and 4 planning days Kidzateljé is closed for public holidays/ red days.

Charges

Kidzatelje follows municipal maximum charges based on your annual household incomes.

Income details must be provided

Income details must be provided to us within the first week of admission. Failing to do so, Kidzateljé withhold the right to charge automatically maximum fee.

Continues absence

Continues absence from the daycare for than 30 days without prior notification is considered as cancellation. You shall be charged for the month even during absence and until the termination date. The fee applies to occupancy month and shall be paid to Kidzateljé no later than the last working day of the month. In such cases failing to pay the fee risk losing the place. We charge even during the introductory period.

General rules during illness

Illness/disease

If your child is ill they should stay at home and rest. Your child is welcome once they regain a normal health. Do keep in mind that it would be hard to keep up with the fast paced activities at daycare if your child is tired and still recovering from illness. Unlike a peaceful home environment.

If a child becomes ill during their visitinging hours we should be able to reach you in order for you to come and retrieve them. Therefore it’s of at most importance that you provide alternative contact person in case we fail to establish contact with you.

Stomach flue/Bug

After a stomach flue/bug in the family, and even if the child is symptoms free, it’s of importance that you keep the child at home for 48 hours. And normal healthy conditions are recovered.

During fever, the child must stay at home and rest and have to be free of symptoms at least for 24hours.

Prescribed medication to be administered

In such cases where a prescribed medication is to be administered we prefer that you see to administer it at home or contact the head of establishment.

In such a situation we withhold the right to ask for a written contract from parents/guardians.