Mål och filosofi

Page in english
English

Genom att stödja, stimulera och utmana barns livslånga lärande, med utgångspunkt från varje barns förutsättningar och intressen. I enlighet med de mål i läroplanen för förskolan.

Kidzateljé vill stimulera barnens utforskarlust Barn lär i samspel med andra samt med sin omgivning, eftersom vi i min familj pratar både svenska och engelska kommer barnen att ha en naturlig tvåspråkig miljö.

Vi vill hämta inspiration från fantasin och skaparglädjen genom att:

  • Skapa en lärande miljö där barn är delaktiga i utformningen av sitt lärande.
  • Pedagogisk genomtänkt miljö som vilar på didaktiska grundfrågor så som vad, varför och hur.
  • Medveten närvaro där barn känner sig delaktiga och sedda utifrån deras behov.
  • Att skapa kulturell identitet och utveckla känslan av tillhörighet i det globala samhället genom att utveckla respekt för andra kulturer.
  • Att skapa medvetenhet till ett hållbart lärande och värdegrund för medmänsklighet.
  • Sträva mot bättre pedagogik genom reflektion, utvärdering och trygghet.
  • Uppmuntra till tvåspråklighet; Svenska/Engelska i verksamheten och på så sätt skapa bättre förutsättningar för kommande skolår i det globala medborgarskapet.

Våra delmål

Mångkultur och lika värde

Vi lär barnen att respektera allas likheter och olikheter samt känna självrespekt och respekt för andra i enlighet med barnkonventionens riktlinjer. Barn från andra kulturella bakgrunder än den svenska skall kunna utveckla sin kulturella identitet och sitt modersmål.

Språkutveckling

Vi hjälper barnen att utveckla sin förmåga till kommunikation, symboliskt tänkande och fantasi. Genom lekfullt pedagogiska aktiviteter med barnen sätter vi språket i centrum dagligen.

Emotionell utveckling

Kidzateljé vill hjälpa barnen förstå olika känslor, hos sig själva och andra genom ämnesintegrerade aktiviteter.

Individualitet

Kidzateljé vill hjälpa barnen utveckla en god självkänsla, självständighet och ansvarskänsla. De skall kunna uttrycka känslor med hjälp av olika aktiviteter och på så sätt se och utveckla valmöjligheter och kunna ta initiativ för eget lärande.

Empati

Vi hjälper barnen förstå sin omgivning, sina medmänniskor och sig själva samt hur man respekterar andra på ett empatiskt sätt.

Trygghet

Kidzateljé vill hjälpa barnen känna tillit till barngruppen och pedagogen samt känna till lokalen och närmiljön.

Nyfikenhet

Kidzateljé erbjuder barnen att utveckla sin förmåga att leka, lära och skapa. Vi uppmuntrar även barnen att upptäcka och använda matematik och enkla naturvetenskapliga fenomen i olika sammanhang genom att uppmuntra dem att ställa många frågor.

Social utveckling

Kidzateljé erbjuder barnen ett konstruktivt sätt att umgås med andra barn, lära sig få och behålla vänner och att uppskatta och respektera olika kulturer.

Samarbete

Kidzateljé vill hjälpa barnen att lära sig att samarbeta genom lek, kommunikation och gruppaktiviteter samt hjälpa dem att utveckla förmågan att hantera konflikter genom att kommunicera med varandra för att hitta lösningar.

Delaktighet

Kidzateljé vill ge barnen möjlighet att uttrycka sina åsikter och att påverka verksamheten.

Ansvar

Kidzateljé vill lära barnen hur deras handlingar påverkar vår omgivning. Barnen skall lära sig att ta ansvar för gemensamt material oberoende av inne eller utemiljö.

Grov och finmotorik

Genom att erbjuda olika öga-hand koordination, balans och kroppsuppfattning i form av idrott, lek och dans samt skapande aktiviteter vill Kidzateljé hjälpa barnen att utveckla sin egen förmåga.

Naturen

Kidzateljé vill lära barnen en respektfull och omtänksam inställning till naturen.

Goals and philosophy

We strive to support and stimulate our children’s lifelong learning according to their interest and abilities and in keeping with the objectives of the Swedish national preschool curriculum (lpfö 18): https://www.skolverket.se/publikationer?id=4001

Learning Joy and Inspiration

Kidzateljé works to create a mindful learning environment where children feel involved, are heard, and help inform the design of activities in which they engage. Our pedagogical environment is informed by fundamental didactic questions of what, why and how; we also:

  • Promote awareness and respect for sustainable learning and for a wider humanity;
  • Create a positive learning environment in which children can confidently participate in personal reflection and evaluation;
  • Encourage bilingualism to help equip children with tools to become global citizens and thrive when transitioning into school!

Language Development and a Bilingual Education

We help children develop communication skills, symbolic thinking, and imagination through playful educational activities with a common focus on language.

While encouraging each child to take pride in their personal cultural identities, we promote a sense of belonging and respect for a wider global community.

As children learn through interaction with others, their care in natural bilingual Swedish and English-speaking household will help them consolidate language bases equipping them to thrive in wider communities.

Multiculturalism and Equality

We teach children to respect differences and feel self-respect, in keeping with CRC guidelines. Children of minority ethnic heritage are presented with opportunities to consolidate their cultural identity, speak their mother language and share cultural learning with others.

Emotional Development – Individuality and Empathy

Kidzateljé wants to help children better understand their emotional make-up through topic–integrated activities.

We support children in developing a healthy self-esteem, independence and a sense of responsibility. Our aim is to help them learn to take decisions through equitable negotiation with peers, express emotions through a range of creative activities and take initiative to direct their own learning. We also help children learn to empathetically understand their environment, the needs of fellow citizens and their own.

Security

Kidzateljé encourages children build skills to play, learn, create and discover our world. We encourage them to ask questions while exploring natural phenomena in outdoors and indoors environments to raise awareness of simple science and mathematical concepts.

Social Development

We offer children a constructive way to socialise with peers so the can learn to develop, appreciate and respect friendships with children from a range of socio-economic, cultural backgrounds, physical and mental experiences.

Collaboration

Kidzateljé helps kids learn to work together through play, communication and group activities, actively helping them develop skills to negotiate conflicts through positive communication with an aim of finding solutions benefiting all parties concerned.

Active Participation

Kidzateljé creates opportunities for children to express their views and find a constructive voice to help shape their learning environment.

Learning Personal Responsibility

Kidzateljé strives to make children aware of how their actions affect their surroundings. We encourage children to take responsibility for managing shared equipment for indoors and outdoor activities.

Developing Gross and Fine Motor Skills

Kidzateljé creates opportunities through activities to help children develop eye-hand coordination, balance and body perception through a range of sport, play, dance and creative activities.

Respect for Nature

We support children, as role models, in developing a respectful and caring attitude towards nature.