Likabehandling & värdegrund

Page in english
English

Här erbjuder vi barnen en plats där alla bemöter varandra med respekt.

Vi på Kidzateljé vill skapa en miljö där alla känner sig delaktiga och viktiga, där de vågar göra misstag för att sedan lära sig av dem, att våga undersöka och testa nya saker utan att veta vad resultatet blir, samt våga vara nyfiken och ställa många frågor.

Kidzateljé erbjuder varje barn tid och utrymme till att öva för att så småningom själv kunna bemästra sin vardag. Hos oss bemöter alla varandra med respekt oavsett ålder, kön, utseende, etnicitet eller särskilda behov. Med hemlagad, näringsrik och varierad mat erbjuder vi barnen goda matvanor samt att de socialiserar sig på ett positivt sätt under matsituationer.

Förhållningssätt

Genom ett demokratiskt förhållningssätt, emotionell närhet och respekt, har vi som mål att vara förebilder för barnen. Kidzateljé tror på barnens imitationsförmåga och arbetar därför med att vara tydliga och goda förebilder som visar respekt för människor som finns omkring oss. Detta gör vi genom att aktivt vara med barnen och samtala med dem i olika situationer som uppstår dagligen. Genom att visa tillit ger Kidzateljé barnen möjligheten att lösa situationer själva först, om detta inte fungerar så hjälper vi barnen att nå en kompromiss genom att prata tillsammans med barnen och inte bara säga till dem.

Barn med svårigheter får stöd med hänsyn till sina individuella förutsättningar. Alla kön behandlas jämlikt utifrån sina intressen och behov.

Rättvisa och jämställdhet: Förståelse för medmänsklighet, rättvisa, jämlikhet, samt egna och andras rättigheter skall integreras i den dagliga verksamheten med gott exempel i alla aktiviteter med barnen.

Lärande genom lek

Vår verksamheten präglas av möjlighet till lärande genom lek, bild, litteratur, sång musik, drama, rytmik och rörelse.

Hos oss på Kidzateljé erbjuder vi en upplevelsebaserad inlärning där man kan tillvarata alla situationer som ingår i vår vardag och att vara medupptäckare och medupplevare istället för instruktör.

Kidzateljé uppmuntrar barnen att själva försöka finna svaren innan pedagogen presenterar en färdig lösning för att på så vis göra upplevelsen stimulerande då barnen oftast ser saker i ett betydligt mer spännande ljus än vad vuxna gör. Låtsaslek och fantasi är en stor del av barnens utveckling, det är så dem bearbetar en alltför stor och komplicerad värld. Eftersom världen behöver fantasifulla människor anser vi därför att det är viktigt att barnen får lära lekens betydelse.

Samverkan med hemmet

Vi utvecklar kontakten med föräldrar/vårdnadshavare genom information, verksamhetsbesök, föräldramöten, spontana och planerade samtal.

Samverkan med förskoleklassen

Skolan och fritidshemmet: Erfarenhet och kunskap skall bytas och uppmärksamhet skall ägnas till de barn som behöver särskilt stöd inför byte till förskoleklass.

Så uppmuntrar Kidzateljé barns inflytande

”Barn är inte dummare än vuxna, de har bara mindre erfarenhet” – Janusz Korczak

I Janusz Korczaks anda skall varje barn uppmuntras att till uttrycka sina åsikter och tankar för att kunna påverka sina dagliga situationer och ta ansvar för sina handlingar. Genom att vara uppmärksam och lyhörd för barnens intentioner och önskemål arbetar Kidzateljé på ett demokratiskt sätt. De behov och intressen som barnen ger uttryck för ligger till grund för utformning av verksamheten och miljön omkring dem. Detta görs med hjälp av diskussioner och observationer tillsammans med barnen.

Kidzateljé anser att värdesätta egna åsikter är första steget till barns förståelse att utveckla respekt för andras åsikter och känslor. Ett varierat utbud av leksaker och pedagogiskt material erbjuds till barnen så att de får möjlighet att välja utifrån eget intresse.

Så uppmuntrar Kidzateljé föräldrars/vårdnadshavares inflytande

  • Vi erbjuder varje barn tillsammans med sina föräldrar/vårdnadshavare en inskolning som skapar trygghet för både föräldrar och barn till pedagogisk verksamhet. Vi vill att både barn och föräldrar ska känna sig trygga i vår verksamhet.
  • Informera på Tyra appen varje läsåret samt påminna 3 veckor innan på appen och vid hämtning och lämning om så önskas.
  • Daglig information/ dokumentation via Tyra förskoleappen så att föräldrarna vet vad som ska hända samt vad som har hänt under dagen.
  • Vi har utvecklingssamtal en gång per termin där vi diskuterar barnets sociala, motoriska och kognitiva utveckling.
  • Vi har föräldramöte en gång per termin.
  • Vi lyssnar och implementerar eventuella förslag från föräldrar/vårdnadshavare när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
  • Vi gör föräldrar delaktiga i utvärderingen av verksamheten genom att uppmuntra föräldraråd och enkätundersökning.

Fairness & Equality

Goals and philosophy

We strive to support and stimulate our children’s lifelong learning according to their interest and abilities and in keeping with the objectives of the Swedish national preschool curriculum (lpfö 18): https://www.skolverket.se/publikationer?id=4001

Learning Joy and Inspiration

Kidzateljé works to create a mindful learning environment where children feel involved, are heard, and help inform the design of activities in which they engage. Our pedagogical environment is informed by fundamental didactic questions of what, why and how; we also:

  • Promote awareness and respect for sustainable learning and for a wider humanity;
  • Create a positive learning environment in which children can confidently participate in personal reflection and evaluation;
  • Encourage bilingualism to help equip children with tools to become global citizens and thrive when transitioning into school!

Language Development and a Bilingual Education

We help children develop communication skills, symbolic thinking, and imagination through playful educational activities with a common focus on language.

While encouraging each child to take pride in their personal cultural identities, we promote a sense of belonging and respect for a wider global community.

As children learn through interaction with others, their care in natural bilingual Swedish and English-speaking household will help them consolidate language bases equipping them to thrive in wider communities.

Multiculturalism and Equality

We teach children to respect differences and feel self-respect, in keeping with CRC guidelines. Children of minority ethnic heritage are presented with opportunities to consolidate their cultural identity, speak their mother language and share cultural learning with others.

Emotional Development – Individuality and Empathy

Kidzateljé wants to help children better understand their emotional make-up through topic–integrated activities.

We support children in developing a healthy self-esteem, independence and a sense of responsibility. Our aim is to help them learn to take decisions through equitable negotiation with peers, express emotions through a range of creative activities and take initiative to direct their own learning. We also help children learn to empathetically understand their environment, the needs of fellow citizens and their own.

Security

Kidzateljé encourages children build skills to play, learn, create and discover our world. We encourage them to ask questions while exploring natural phenomena in outdoors and indoors environments to raise awareness of simple science and mathematical concepts.

Social Development

We offer children a constructive way to socialise with peers so the can learn to develop, appreciate and respect friendships with children from a range of socio-economic, cultural backgrounds, physical and mental experiences.

Collaboration

Kidzateljé helps kids learn to work together through play, communication and group activities, actively helping them develop skills to negotiate conflicts through positive communication with an aim of finding solutions benefiting all parties concerned.

Active Participation

Kidzateljé creates opportunities for children to express their views and find a constructive voice to help shape their learning environment.

Learning Personal Responsibility

Kidzateljé strives to make children aware of how their actions affect their surroundings. We encourage children to take responsibility for managing shared equipment for indoors and outdoor activities.

Developing Gross and Fine Motor Skills

Kidzateljé creates opportunities through activities to help children develop eye-hand coordination, balance and body perception through a range of sport, play, dance and creative activities.

Respect for Nature

We support children, as role models, in developing a respectful and caring attitude towards nature.