Likabehandlingsplan och Värdegrund

Home / Likabehandlingsplan och Värdegrund

Kidzateljé vill skapa en miljö där alla känner sig delaktiga och viktiga, att våga göra misstag för att sedan lära sig av dem, att våga undersöka och testa nya saker utan att veta vad resultatet blir, samt våga vara nyfiken och ställa många frågor.

Barnen erbjuds en plats där alla bemöter varandra med respekt

Kidzateljé erbjuder varje barn tid och utrymme till att öva för att så småningom själv kunna bemästra sin vardag. Hos oss bemöter alla varandra med respekt oavsett ålder, kön, utseende, etnicitet eller särskilda behov. Med hemlagad, näringsrik och varierad mat erbjuder vi barnen goda matvanor samt att de socialiserar sig på ett positivt sätt under matsituationer.

Förhållningssätt

Genom ett demokratiskt förhållningssätt, emotionell närhet och respekt, har vi som mål att vara förebilder för barnen. Kidzateljé tror på barnens imitationsförmåga och arbetar därför med att vara tydliga och goda förebilder som visar respekt för människor som finns omkring oss. Detta gör vi genom att aktivt vara med barnen och samtala med dem i olika situationer som uppstår dagligen. Genom att visa tillit ger Kidzateljé barnen möjligheten att lösa situationer själva först, om detta inte fungerar så hjälper vi barnen att nå en kompromiss genom att prata tillsammans med barnen och inte bara säga till dem.

Barn med svårigheter får stöd med hänsyn till sina individuella förutsättningar. Alla kön behandlas jämlikt utifrån sina intressen och behov.
Rättvisa och jämställdhet: Förståelse för medmänsklighet, rättvisa, jämlikhet, samt egna och andras rättigheter skall integreras i den dagliga verksamheten med gott exempel i alla aktiviteter med barnen.

Lärande genom lek

Verksamheten präglas av möjlighet till lärande genom lek, bild, litteratur, sång musik, drama, rytmik och rörelse. Kidzateljé erbjuder en upplevelsebaserad inlärning där man kan tillvarata alla situationer som ingår i vår vardag och att vara medupptäckare och medupplevare istället för instruktör. Kidzateljé uppmuntrar barnen att själva försöka finna svaren innan pedagogen presenterar en färdig lösning för att på så vis göra upplevelsen stimulerande då barnen oftast ser saker i ett betydligt mer spännande ljus än vad vuxna gör. Låtsaslek och fantasi är en stor del av barnens utveckling, det är så dem bearbetar en alltför stor och komplicerad värld. Eftersom världen behöver fantasifulla människor anser vi därför att det är viktigt att barnen får lära lekens betydelse.

Samverkan med hemmet

Vi utvecklar kontakten med föräldrar/vårdnadshavare genom information, verksamhetsbesök, föräldramöten, spontana och planerade samtal.

Samverkan med förskoleklassen

Skolan och fritidshemmet: Erfarenhet och kunskap skall bytas och uppmärksamhet skall ägnas till de barn som behöver särskilt stöd inför byte till förskoleklass.

Så uppmuntrar Kidzateljé barns inflytande

”Barn är inte dummare än vuxna, de har bara mindre erfarenhet” – Janusz Korczak

I Janusz Korczaks anda skall varje barn uppmuntras att till uttrycka sina åsikter och tankar för att kunna påverka sina dagliga situationer och ta ansvar för sina handlingar. Genom att vara uppmärksam och lyhörd för barnens intentioner och önskemål arbetar Kidzateljé på ett demokratiskt sätt. De behov och intressen som barnen ger uttryck för ligger till grund för utformning av verksamheten och miljön omkring dem. Detta görs med hjälp av diskussioner och observationer tillsammans med barnen.

Kidzateljé anser att värdesätta egna åsikter är första steget till barns förståelse att utveckla respekt för andras åsikter och känslor. Ett varierat utbud av leksaker och pedagogiskt material erbjuds till barnen så att de får möjlighet att välja utifrån eget intresse.

Så uppmuntrar Kidzateljé föräldrars/vårdnadshavares inflytande

  • Vi erbjuder varje barn tillsammans med sina föräldrar/vårdnadshavare en inskolning som skapar trygghet för både föräldrar och barn till pedagogisk verksamhet. Vi vill att både barn och föräldrar ska känna sig trygga i vår verksamhet.
  • Informera på Tyra appen varje läsåret samt påminna 3 veckor innan på appen och vid hämtning och lämning om så önskas. 
  • Daglig information/ dokumentation via Tyra förskoleappen så att föräldrarna vet vad som ska hända samt vad som har hänt under dagen.
  • Vi har utvecklingssamtal en gång per termin där vi diskuterar barnets sociala, motoriska och kognitiva utveckling.
  • Vi har föräldramöte en gång per termin.
  • Vi lyssnar och implementerar eventuella förslag från föräldrar/vårdnadshavare när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
  • Vi gör föräldrar delaktiga i utvärderingen av verksamheten genom att uppmuntra föräldraråd och enkätundersökning.

Leave a Reply