Likabehandlingsplan och Värdegrund

Home / Likabehandlingsplan och Värdegrund

Kidzateljé vill skapa en miljö där alla känner sig delaktiga och viktiga, att våga göra misstag för att lära av dem, våga undersöka och prova nya saker utan att veta vad resultatet blir samt våga vara nyfiken och ställa många frågor.

Barnen erbjuds en plats där alla bemöter varandra med respekt

Kidzateljé vill erbjuda varje barn utrymme och tid att öva för att så småningom själva kunna bemästra sin vardag samt erbjuda en plats där alla bemöter varandra med respekt oavsett ålder, kön, utseende, etnicitet eller särskilda behov. Med hemlagad mat erbjuda barnen goda matvanor samt att de socialiserar sig på ett positivt sätt under matsituationer.

Förhållningssätt

Genom ett demokratiskt förhållningssätt, emotionell närhet och respekt, vara förebilder för barnen. Kidzateljé tror på barnens imitationsförmåga och arbetar därför med att vara tydliga och goda förebilder som visar respekt för dem som finns omkring oss genom att aktivt vara med barnen och samtala med dem i de olika situationer som uppstår dagligen. Genom att visa tillit låter Kidzateljé barnen få möjlighet att lösa situationer själva först, om detta inte fungerar hjälpa barnen att nå en kompromiss genom att prata med barnen och inte bara till dem.

Barn med svårigheter ska få stöd med hänsyn till sina individuella förutsättningar. Flickor och pojkar skall behandlas jämlikt utifrån sina intressen och behov.
Rättvisa och jämställdhet: Förståelse för medmänsklighet, rättvisa, jämlikhet, samt egna och andras rättigheter skall integreras i den dagliga verksamheten genom gott exempel i alla aktiviteter med barnen.

Lärande genom lek

Verksamheten präglas av möjlighet till lärande genom lek, bild, litteratur, sång musik, drama, rytmik och rörelse. Kidzateljé vill erbjuda en upplevelsebaserad inlärning där man kan tillvarata alla situationer som ingår i vår vardag och att vara medupptäckare och medupplevare istället för instruktör. Kidzateljé vill uppmuntra barnen att själva försöka finna svaren innan pedagogen presenterar en färdig lösning och på så vis göra upplevelsen stimulerande då barnen oftast ser saker i ett betydligt mer spännande ljus än vad vuxna gör. Att få leka: Låtsasleka och fantisera är ett sätt i barnens utveckling för att bearbeta en alltför stor och komplicerad värld. Världen behöver fantasifulla människor och därför är det viktigt att barnen får lära lekens betydelse anser Kidzateljé.

Samverkan med hemmet

Utveckla kontakten med föräldrar/vårdnadshavare genom information, verksamhetsbesök, föräldramöten, spontana och planerade samtal.

Samverkan med förskoleklassen

Skolan och fritidshemmet: Erfarenhet och kunskap skall bytas och uppmärksamhet skall ägnas de barn som behöver särskilt stöd inför byte till förskoleklass.

Så uppmuntrar Kidzateljé barns inflytande

Barn är inte dummare än vuxna, de har bara mindre erfarenhet – Janusz Korczak

I Janusz Korczaks anda varje barn skall uppmuntras att uttrycka sina åsikter och tankar för att kunna påverka sina dagliga situationer och ta ansvar för sina handlingar. Genom att vara uppmärksam och lyhörd för barnens intentioner och önskemål kommer Kidzateljé att arbeta på ett demokratiskt sätt. De behov och intressen som barnen ger uttryck för kommer att ligga till grund för utformning av verksamheten och miljön omkring dem. Detta kommer att göras med hjälp av diskussioner och observationer med och av barnen.

Vitsen att värdesätta egna åsikter anser Kidzateljé är första steget till barns förståelse att utveckla respekt för andras åsikter och känslor därför kommer varje barn att värdesättas dagligen. Ett varierat utbud av leksaker och pedagogiskt material kommer att erbjudas för barnen så de får möjlighet att välja utifrån intresse.

Så uppmuntrar Kidzateljé föräldrars/vårdnadshavares inflytande

  • Erbjuda varje barn tillsammans med sina föräldrar/vårdnadshavare en inskolning som skapar trygghet för både föräldrar och barn till pedagogisk verksamhet. Barn och föräldrar ska känna sig trygga i verksamheten och kunna uppleva och dela information mellan varandra.
  • Informera på Tyra appen varje läsåret samt påminna 3 veckor innan på appen och vid hämtning och lämning om så önskas. 
  • Daglig information/ dokumentation via Tyra förskoleappen så att föräldrarna vet vad som ska hända och har hänt under dagen.
  •  Hålla utvecklingssamtal en gång per termin om barnets sociala, motoriska och kognitiva utveckling.
  • Ha föräldramötet en gång per termin.
  •  Lyssna, implementera eventuella förslag från föräldrar/vårdnadshavare när det gällerplanering och genomförande av verksamheten.
  • Göra föräldrarna delaktiga i utvärderingen av verksamheten genom att uppmuntra föräldraråd och enkätundersökning.

Leave a Reply