Mål och filosofi

 

Genom att stödja, stimulera och utmana barns livslånga lärande, med utgångspunkt från varje barns förutsättningar och intressen. I enlighet med de mål i läroplanen för förskolan.

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf2442.pdf?k=2442

Kidzateljé vill stimulera barnens utforskarlust

Barn lär i samspel med andra samt med sina omgivning eftersom vi i min familj pratar både svenska och engelska barnen kommer att ha en naturlig tvåspråkig miljö.

Vi vill hämta inspiration från fantasin och skaparglädjen genom att:

  • Skapa en lärande miljö där barn är delaktiga i utformning av sitt lärande.
  • Pedagogisk genomtänkt miljö som vilar på didaktiska grundfrågor så som vad, varför och hur.
  • Medveten närvaro där barn känner sig delaktiga och sedda utifrån barns behov.
  • Att skapa kulturell identitet och utveckla känslan av tillhörighet i det globala samhället genom att utveckla respekt för andra kulturer.
  • Att skapa medvetenhet till ett hållbart lärande och värdegrund för medmänsklighet.
  • Sträva mot bättre pedagogik genom reflektion, utvärdering och trygghet.
  • Uppmuntra till tvåspråklighet; Svenska/Engelska i verksamheten och på så sätt skapa bättre förutsättningar för kommande skolår i det globala medborgarskapet.

Våra delmål 

Mångkultur och lika värde

Lära barnen att respektera allas likheter och olikheter samt känna självrespekt och respekt för andra i enlighet med barnkonventionens riktlinjer. Barn från andra kulturella bakgrunder än den svenska skall kunna utveckla sin kulturella identitet och sitt modersmål.

Språkutveckling

Hjälpa barnen att utveckla sin förmåga till kommunikation, symboliskt tänkande och fantasi. Genom lekfullt pedagogiska aktiviteter med barnen sätta språket i centrum dagligen.

Emotionell utveckling

Kidzateljé vill hjälpa barnen förstå olika känslor, hos sig själva och andra genom ämnesintegrerade aktiviteter.

Individualitet

Kidzateljé vill hjälpa barnen utveckla en god självkänsla, självständighet och ansvarskänsla. De skall kunna uttrycka känslor med hjälp av olika aktiviteter och på så sätt se och utveckla valmöjligheter och kunna ta initiativ för eget lärande.

Empati

Hjälpa barnen förstå sin omgivning, sina medmänniskor och sig själva och respektera andra på ett empatiskt sätt.

Trygghet

Kidzateljé vill hjälpa barnen känna tillit till barngruppen och pedagogen samt känna till lokalen och närmiljön.

Nyfikenhet

Kidzateljé vill erbjuda barnen att utveckla sin förmåga att leka, lära och skapa samt uppmuntra barnen att upptäcka och använda matematik och enkla naturvetenskapliga fenomen i olika sammanhang genom att uppmuntra dem att ställa många frågor.

Social utveckling

Erbjuda barnen ett konstruktivt sätt att umgås med andra barn, lära sig få och behålla vänner och att uppskatta och respektera olika kulturer.

Samarbete

Kidzateljé vill hjälpa barnen att lära sig att samarbeta genom lek, kommunikation och gruppaktiviteter samt hjälpa dem att utveckla förmågan att hantera konflikter genom att kommunicera med varandra för att hitta lösningar.

Delaktighet

Kidzateljé vill ge barnen möjlighet att uttrycka sina åsikter och att påverka verksamheten.

Ansvar

Kidzateljé vill lära barnen hur deras handlingar påverkar vår omgivning. Barnen skall lära sig att ta ansvar för gemensamt material oberoende av inne eller utemiljö.

Grov och finmotorik

Genom att erbjuda olika öga-hand koordination, balans och kroppsuppfattning i form av idrott, lek och dans samt skapande aktiviteter vill Kidzateljé hjälpa barnen att utveckla sin egen förmåga.

Naturen

Lära barnen en respektfull och omtänksam inställning till naturen.